Aerosmith tour

1972-12-23

Boston MA - K-K-K-Katy's