Toys In The Attic tour

1975-04-19

Boston MA - Boston Garden