Toys In The Attic tour

1975-06-08

Bloomington MN - Metropolitan Sports Center