Toys In The Attic tour

1975-09-12

Bloomington MN - Metropolitan Sports Center