Rocks tour

1976-05-17

Miami FL - Jai Lai Fronton