Rocks tour

1977-02-06

Kyoto JPN - Kyoto-kaikan Daiichi Hall