Done With Mirrors tour

1986-03-25

Atlanta GA - The Omni