Aerosmith tour

1972-10-27

Boston MA - K-K-K-Katy's