Aerosmith tour

1972-10-28

Boston MA - K-K-K-Katy's