Toys In The Attic tour

1975-05-15

Boston MA - Boston Garden