Rocks tour

1976-07-24

Toronto ON - Maple Leaf Gardens