Draw The Line tour

1977-06-25

Houston TX - The Summit