Draw The Line tour

1977-06-24

Houston TX - The Summit