Done With Mirrors tour

1986-05-27

St. Louis MO - Kiel Auditorium